Нормативно-правові документи

 

Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

 

/uploads/editor/11036/574647/sitepage_17/files/organizaciya_roboti_biblioteki_zagalnoosvitnogo_navchalnogo_zakladzhu.doc

 

ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Затверджено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 19.10.2004 №126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р. №1480/10009

(Витяг)

 

/uploads/editor/11036/574647/sitepage_17/files/pravila_pozhezhnoi_bezpeki_v_ukraini.doc

 

 

Затверджую

Директор Великоновосілківської

гімназії

___________ Дігтяренко Л.І.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАВІДУВАЧА  БІБЛІОТЕКИ

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ.

1. Загальні положення

1.1. Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Завідувач) підпорядковується безпосе­редньо директору.                                                     

1.2.Завідувач призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу.

1.3.На посаду Завідувача бібліотеки призначаються фахівці:

—з вищою бібліотечною освітою без урахування стажу роботи;

—з вищою педагогічною або середньою спеціальною освітою і стажем роботи не менше 3 років.

1.4. У своїй діяльності Завідувач керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань бібліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; статутом і Правилами внутрішньо­го трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією.                                                                                                                    

2. Обов'язки

2.1. Розробляє та затверджує Правила користування бібліотекою згідно з Типовими правилами користування бі­бліотекою.

22. Розподіляє посадові обов'язки бібліотечних працівників та подає їх на затвердження директору навчального закладу.

2.3.       Складає плани та звіти роботи бібліотеки відповідно до планів навчально-виховної роботи навчального закладу.

2.4.      Формує  бібліотечний   фонд:   комплектує  фонд   програмними  творами,   навчальною   літературою,   довідково - енциклопедичними виданнями.

2.5.       Організовує бібліотечний фонд:

—здійснює облік документів (надходження, видачу, вибуття);

—проводить технічне обробляння документів;     

—організовує розміщення і зберігання фонду;

—перевіряє правильність розстановки документів;

—проводить періодичні перевірки фонду.

2.6.       Веде роботу з підручниками:

—         опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх та контролює надходження; аналізує забезпеченість уч­нів підручниками;

—        організовує розміщення і зберігання підручників у окремому приміщенні; забезпечує своєчасну видачу та збір підручників.

2.7.Організовує та редагує довідково-бібліографічний апарат.

2.8.Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

—обслуговує учнів, педагогічний колектив та батьків на абонементі й в читальному залі, організовує та проводить пов'язану з цим роботу;

—складає рекомендаційні списки програмних творів та творів для позашкільного читання;

—популяризує видання за допомогою індивідуальних та масових форм роботи спільно з педагогічним колективом; складає колективні та індивідуальні плани читання;

—формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, забезпечує знайомство кожної вікової гру­пи учнів з мінімумом бібліотечно-бібліографічних знань;

—вивчає читацькі запити, проводить анкетування;

—консультує батьків і педагогів з питань читання літератури учнями та родинного літературного читання.

2.9.      Сприяє роботі гуртків, учнівських товариств, які працюють у навчальному закладі.

2.10.Організовує забезпечення бібліотеки необхідною бібтехнікою, обладнанням тощо.

2.11.Організовує роботу ради бібліотеки, активу та бібліотечних учнівських гуртків, клубів.

2.12.Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології.

2.13.Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.   

 

3. Права

Завідувач бібліотеки мас право:

3.1.Знайомитись з планами навчально-виховної роботи.

3.2.Проводити заходи щодо відшкодування збитків, спричинених фонду бібліотеки з вини користувачів або у зв'язку з нестачею, втратою чи псуванням документів.

3.3.Працювати в складі педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

3.4.Брати участь у роботі районного методичного об'єднання, семінарах, нарадах і конференціях з питань роботи біблі­отек.

3.5.Проводити роботу щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами.

3.6.Установлювати зв'язки з іншими бібліотеками.

3.7.На представлення працівників до різних форм заохочення.

4. Відповідальність

Завідувач бібліотеки несе відповідальність за:

4.1.Своєчасну підготовку планової та звітної документації.

4.2.Достовірність бібліотечної документації (інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденники роботи, акти надхо­дження та списання документів тощо).

4.3.Дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання працівниками бібліотеки обов'язків, передбачених по­садовою інструкцією.

4.4.Дотримання у бібліотеці належного санітарно-гігієнічного стану і правил протипожежної безпеки.